fredag 9 november 2012

Hälleströms skola Hälleströms gamla skola 2008, numera byahus.

 

Undervisning i byn

Det tidigaste belägget jag har hittat för att skolverksamhet förekom i Hälleström är höstterminen 1883 då småskolläraren Johan Fredrik Engberg undervisade där (vårterminen var han i Rosfors). Verksamheten bör då ha varit inhyst i ett rum på någon av gårdarna (kanske Falcks gård?). Det finns ingen matrikel eller examenskatalog från terminen, men det bör ha varit följande fyra barn från byn: Hilda (f. 71) och Frida Bergström (f. 74), samt Fredrik (f. 72) och Anna Markström (f. 74) och eventuellt några barn från Långträsk. Skolan i Långträsk uppfördes år 1888 men åtminstone 1871 hölls undervisning där i en extra folkskola med 11 elever från byn, 8 från Hälleström och 1 från Porsnäs. Dessförinnan gick skolbarnen i Sjulsmark.


Kopia från matrikel över extra Folkskolan i Långträsk läsåret 1871.

Nästa gång undervisning ägde rum vid småskolan i Hälleström var vårterminen 1887 med läraren Karl Petter Eriksson (höstterminen var i Rosfors) och ur examenskatalogen den 11 juni framgår det att följande fyra elever gick i första klass: Alfred Nyman (1880–87) Alvina Johansson (f. 79, från Långträsk), Hilma Andersson (f. 80, från Långträsk) och Matilda Nyström (f. 80, från Lillpite). Terminen bestod av 122 dagar. Alfred hade endast en frånvarodag, medan Alvina bara hade 29 närvarodagar, Hilma hade 22 och Matilda 73 närvarodagar. De två barnen från grannbyn Långträsk hade väldigt hög frånvaro och det berodde kanske på att de var tvungna att ta sig omvägen över träsket för att komma till skolan. Ämnena var stavning, skrivning, räkning (sifferskrivning), sång och gymnastik. Alfred Nyman dog den 26 augusti samma år, två dagar efter 7-årsdagen (min farfars morbror). Det kan tyckas något underligt att anordna en småskola med endast ett barn från byn. Kanske fanns det en stark vilja för att barnen skulle få undervisning i sin hemby och slippa gå lång väg till skolan efter den tidens primitiva vägar. (Läraren var kusin med Alfreds far.)Kopia från examenskatalogen 1887.

Mellan åren 1888–99 hölls undervisning i Långträsk och i Rosfors med följande lärare: K. P. Eriksson 88, J. F. Engberg 89, Sofia Lundström 90–92, Karl Lindgren 93–96, Ernst Anton Stenberg 97 och Petrus Jonsson 98–99. Höstterminen 1895 gick 20 barn i Långträsks mindre folkskola, däribland följande tre från Hälleström: systrarna Hildur (f. 84) och Beda Markström (f. 85) i fjärde klass och Alfred Nyman (f. 87) i första klass, samt Arvid Nilsson från Älvsborg (f. 87). Terminen bestod av 82 dagar. Hildur hade 41 närvarodagar, Beda 44 samt Alfred och Arvid 49. Höstterminen 1896 gick följande fyra barn från Hälleström i Långträsks skola: Beda Markström i fjärde klass, Alfred Nyman (d.ä.) i tredje klass, Hilma Markström (f. 89) och Emma Nyman (f. 90) i första klass. Från Älvsborg gick Arvid Nilsson i tredje och Maximiliana Nilsson (f. 90) i första klass. Terminen bestod av 84 dagar. Hildur hade bara 20 närvarande dagar, Alfred, Arvid och Maximiliana 40, Hilma 41 och Emma 27.

Långträsks skola byggd 1888, bild lånad från:
 http://langtrask.blogspot.se/2012/04/langtrask-enkel-historik.html

I Hälleström hölls återigen undervisning vårterminen 1900 av Beda Grahn och där gick följande nio barn: Alfred Nyman och Arvid Nilsson i tredje klass, Hilma Markström, Karl Markström (f. 90), Emma Nyman, Maximiliana Nilsson och Hilma Andersson (f. 89, Sjulsmark) i andra klass, samt Hjalmar Nilsson (f. 92, Älvsborg) och Betty Nyman (f. 93) i första klass. Terminen bestod av 75 dagar och Hilma och Betty hade full närvaro. Högst frånvaro hade Maximiliana med 19 och Emma med 9 dagar. Ämnena var kristendomskunskap och katekesen, rättskrivning, ljudlära, skrivning, räkning, geografi, sång och gymnastik.

En egen mindre folkskola i byn

Redan vid laga skifte år 1894 avsattes en tomt på 2200 kvadratmeter från Fredrik Mark­ströms gårdsskifte för en gemensam skolhusplats. Det var också han som föreslog att ett skolhus skulle byggas och det var när hans tvillingsöner (födda -97) skulle börja i skolan som han tyckte att de inte skulle behöva gå till Långträsk. Skolhuset uppfördes gemensamt av byamännen åren 1904–05. Den 17 juli 1905 skrevs följande notis i Norrbottens-Posten: ”Hälleströms byamän hava, ehuru ej mer än 5 eller 6 fastighetsägare finnas i den lilla byn, under gångna vintern och vår färdigbyggt ett ganska präktigt skolhus – ett i sanning om stor offervillighet vittnande arbete. Skolhuset kommer att av kyrkoherde A. Nygren invigas näst­kommande söndag.” Skolan invigdes alltså den 23 juli 1905. Initiativtagaren Fredrik Mark­ström var skoltillsynings- och skolstyrelseman. Undervisningen växlade terminsvis mellan Hälleström och Långträsk ända fram till 1953 då en ny och större skola in­vigdes i Sjulsmark. I Hälleström gick även barnen från grannbyn Älvsborg. 


Det gamla skolhuset år 2008.
Följande 13 elever var de första som gick i det nya skolhuset med höstter­minsexamen den 16 december 1905: 4.e klass i folkskolan (sista året): Hjalmar Nilsson och Efraim Berg (f. 93). 3.e klass: Betty Nyman. 2.a klass: Karl Markström (”avgått från skolan”). 1.a klass: Harald Nilsson (f. 94, Älvsborg). 2.a klass i småskolan: Signe Berg (f. 95), Elida Nyman (f. 95) och Mauritz Nilsson (f. 96, Älvsborg). 1.a klass i småskolan: Judit Berg (f. 97), Klas Berg (f. 99), John och Klas Markström (f. 97), samt Artur Markström (f. 98). Lärarinnan hette Alma Stenvall och hennes årslön var 350 kr. Terminen bestod av 83 dagar och de fyra sistnämnda eleverna hade full närvaro, medan de övriga hade enstaka frånvarodagar.Kopia från examenskatalog för den första terminen 1905 i det nya skolhuset.


Vårterminen 1906 skedde undervisningen i Långträsk och höstterminen i Hälleström. Höstterminen bestod av 84 dagar och av de 13 eleverna hade Klas och John Markström samt Klas Berg full närvaro. Flest frånvarodagar hade Judit Berg med 21 dagar. I första klass (födda 1899) gick Klas Berg, Sten Nilsson (Älvsborg) och Ruth Nyman.

Under läsåret 1924–25 gick 25 elever (födda 1911–18) i Långträsk och Hälleströms folk­skolor. Det var 13 pojkar (däribland min farfar Einar f. 1917 som började första klass) och 15 flickor, samt Ingeborg Bergström (f. 11) som genomgick konfirmationsskolan under vårterminen.

Det finns ett hyreskontrakt för Hälleströms skolhus som daterades den 9 september 1908. Kontraktet gällde under fem år med start 1909 och den årliga hyran för skolan med tillhö­rande uthus och tomt var 240 kr. På skolrotens vägnar undertecknade Fredrik Markström och J. V. Nyman i Hälleström och godkändes av N. J. Norberg (senare prost i Norrfjärden), Gustaf Dahlbäck, F. E. Öberg, Johan Eriksson och C. A. Sundqvist.


Vidare finns det en utgiftsspecifikation för åren 1909–12 där följande framgår:

1909
Fredrik Markström 75,90 kr för 9 famnar ved samt 1,95 kr för vedhuggning av 1 famn. Arvid Berg 14,90 kr för totalt 8 famnar ved och vedhuggning 3 gånger, samt 28,11 kr för skurning och städning 74 gånger.
1910
E. V. Bäckströms sterbhus i Harrbäcken (genom F. E. Öberg) 65 kr för leverans och huggning av 10 famnar ved, Oskar Larsson 5,40 kr för 3 famnar ved, Arvid Berg 2,90 kr för skurning en gång vårterminen och 2,90 kr en gång höstterminen, samt 2,97 kr för städning 13 gånger vår- och hösttermin.
1911
Lärarinnan Svea Lundqvists lön 125 kr per termin.
1912
Lärarinnan Vilma Bellander 125 kr och Svea Lundkvist 125 kr. J. Svedberg i Sjuls­mark totalt 52 kr för 7 famnar ved, Arvid Nilsson i Älvsborg 8 kr för vedhållning och Arvid Berg 17 kr för skurning och städning.År 1920 köptes skolan och tomten av Norrfjärdens församling. I Hälleströms protokollbok framgår det att anbud gavs på byamarken vid skolan år 1945 och den närboende Bertil Berg lämnade det högsta budet på 1226 kr. År 1954 diskuterades frågan om att på billigaste sätt få överta skolhuset med tomt av Norrfjärdens skolstyrelse och det skulle undersökas av Rickard Bergström och Arne Öberg. Övertagandet skedde på något sätt därefter och idag fungerar den gamla skolan som byahus och är ett bra bevarat minne av byamännens gemensamma och frivilliga arbetskraft för mer än 100 år sedan.


Förteckning över lärare i Hälleström åren 1883-1953

Ht 1883 Johan Fredrik Engberg
Vt 1887 Karl Petter Eriksson
Vt 1900 Beda Grahn (förhyrd lokal i Hälleström och i Övre Sjulsmark)
Ht 1905 (se nästa rad)
Vt 1906 Alma Stenvall
Ht 1907 Ester Holmgren (från Lakafors)
Ht 1908 (se nästa rad)
Vt 1908 (se nästa rad)
Ht 1909 (se nästa rad)
Vt 1910 Ester Holmgren
Ht 1910  (se nästa rad)
Vt 1911 Svea Lundqvist
Ht 1911 (se nästa rad)
Vt 1912 Vilma Belander
Ht 1912 (se nästa rad)
Vt 1913 (se nästa rad)
Ht 1914 (se nästa rad)
Vt 1915 Svea Lundqvist
Vt 1916 Alice Engberg
Ht 1916 (se nästa rad)
Vt 1917 (se nästa rad)
Ht 1917 (se nästa rad)
Vt 1918 Edith Lundberg
Ht 1918-Vt 1921 Beda Öberg
Ht 1921-Vt 1922 Alma Ohlsson
Ht 1922-Vt 1925 Elna Johansson. Vikarie Agnes Nilsson
Ht 1925-Vt 1942 Edith Johansson, gift Christoffersson (1901-1990)
Mellan 1942-50 Lennmark, Rickard Blom från Piteå (mycket omtyckt lärare)
1950-53 Martha Marklund (Vt 1952 Mats Renberg)

Elever i Hälleström 1928 (födda 1916-18 i Hälleström och Älvsborg). Stående från vänster: Sigvard Berg (H), Ivar Johansson (Ä), Einar Öberg (H), Mary Nyman (H). Allan Burman (Ä), Lilly Johansson (Ä) och Holger Johansson (Ä). Sittande från vänster, lärarinnan Edit Christoffersson med Arne Öberg (som inte tillhörde skolklasserna), Malin Nyström (Ä), Linnea Johansson (Ä), Aili Markström (H), Gunnar Burman (Ä), Linda Johansson (Ä), Holger Burman (Ä) och Aina Johansson (Ä).
Skolbarn i Hälleström troligen omkring 1936.
Söndagsskola i Hälleström omkr. 1938 som hölls av Olga Markström (till höger i bild)

Sidan senast uppdaterad: 2013-05-09.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar