lördag 27 december 2014

Farfars hemgårdSedan 1923 var "GammeL-GårN" i Hälleström min farfars hemgård. Han flyttade dit från Öjebyn i Piteå som sexåring med sina föräldrar och det var en släktgård på hans mors sida sedan några generationer tillbaka. Det är om denna gård det här inlägget handlar (höstfotot ovan visar platsen år 1992).

Gården var ursprungligen uppförd på 1700-talet som en portbyggnad på Ollesberget i Sjulsmark och när sågverket i Hälleström anlades, så behövdes en arbetarbostad under sågperioderna (vår och höst). Huset flottades på Rosån till Hälleström och timrades upp på platsen för Hälleströms krononybygge som blev godkänd hösten 1803. På vardera sidan om porten fanns en stuga med ett stort rum och åtminstone senare fanns även två mindre kammare på södra sidan. Efter några år byggdes en särskild arbetarbostad och i Gammelgården bodde då en familj i respektive stuga. Alldeles mitt emot gården anlade sågdrängen och åbon Mikael Markström sin gård (Nörgårn eller "Mikaels") och den står kvar än idag.
Del av karta från 1811 där Gammelgården
ses som den nedersta byggnaden.

I början av 1870-talet flyttade min farfars morfars föräldrar med familj från Håkansön till Hälleström och fick sannolikt ta över arrende och en del av gården (nedre sidan) efter åbon och före detta sågdrängen Erik Öberg som dog 1875 (hustrun levde till 1884). Samma år skrevs Jonas (1828-1897) och Maria Nyman (1818-1902) som inflyttade och de hade med sig tre av sina fyra barn (den äldsta sonen Anton Nyman blev bosatt i grannbyn Långträsk). I den andra delen av huset bodde åbon och den tidigare sågdrängen Karl Fredrik Markström (1830-1890) med sin hustru Britta Katarina Falck (1823-1911) och deras fyra barn.

År 1878 gifte sig Nymans son Viktor (1854-1930) med Markströms dotter Maria (1858-1933) som alltså bodde i samma hus sedan några år tillbaka. De övertog arrendet efter Viktors föräldrar omkring 1888 och vid samma tid övertog Marias bror Nils Markström efter deras föräldrar. I början av 1894 fick byborna köpa lös sina arrenderade gårdar och Viktor blev då ägare till Hälleström 1:10 för 938 kr som omfattade 51,81 hektar. Samma år påbörjades laga skifte och vid en husvärdering kom man fram till att Nils Markströms byggnader var i sämre skick än Nymans. På detta grundades beslutet att Nils skulle utflytta med alla sina byggnader till en ny gårdsplats (nuvarande Josef Markströms). 

Viktor Nymans byggnader bestod av:
  1. Manbyggnad av timmer (9,3 m lång, 6 m bred och 3,5 m hög) med kök och två kammare med öppenspisar. Under byggnaden fanns en stenkällare 3,5 m lång, 2 m bred och 1,6 m hög). Allt var i någorlunda gott skick.
  2. Ladugård av sten och timmer
  3. Klädbod
  4. Slädlider
  5. Härbre
  6. Sommarladugård
  7. Vedhus
  8. Avträdeshus
  9. Brunn 7 m djup
Nils Markströms manbyggnad var 8,9 m lång, 6 m bred och 3,8 m hög) med förstuga, kök och kammare med en öppen spis samt en jordkällare och hela byggnaden uppgavs vara i sämre skick. Av detta framgår att Gammelgården var 18,2 meter lång och 6 meter bred.

Urklipp från kartan från laga skifte 1894 över Gammelgårdens byggnader
Nyman blev därmed ägare till hela gården och enligt min farfar var det Viktor som byggde en förstuga och kammare av den tidigare porten. Därmed var huset en ordinär tioknutig Norrbottensgård. År 1911 köpte sonen Alfred (1887-1963) och hans hustru Augusta (1886-1975) hemmanet för 3500 kr. År 1923 flyttade min farfar Einar (1917-1996) med sina föräldrar Johan (1894-1955) och Emma Öberg (1890-1955) till gården och sålde sitt mindre hemman i Öjebyn. De köpte hemmanet av Alfred och Augusta för 5700 kr och samtidigt gjordes en avstyckning på 20 hektar (Hälleström 1:16) som Alfred blev ägare till för 3000 kr. Makarna Öberg blev ägare till Hälleström 1:15 med 32 hektar. I den så kallade "Verkstadsdelen" hade Johan Öberg sitt eget skomakeri där han tillverkade näbbskor och läderhandskar på vintrarna. På en karta från 1925 framgår att samma byggnader fanns kvar på gården som 31 år tidigare (laga skifte 1894).

Hemmanet köptes 1949 av sonen Arne Öberg (1923-1986) och hans hustru Karin som uppförde ett nytt hus närmare Rosån. Gammelgården blev därmed obebodd förutom sommaren 1962 då min pappa och hans föräldrar bodde i förstugukammaren under tiden de renoverade sitt hus. Den gamla anrika gården revs 1968 eller sommaren 1969 eftersom den var i så dåligt skick.

Gammelgården i bilder - en historisk exposé!

Gammelgården från Svenska Gods och Gårdar 1942.
Familjen 1936: Rut Nyman, Emma, Arne, Elida Nyman,
Johan och Einar Öberg.
På ängen nedanför Gammelgården och vid hästen står bröderna
Arne och Einar och liggandes ses Johan Öberg. Betty och Elida
Nyman troligen med Margit och Iris Markström samt Emma Öberg.
Elida, Rut Nyman, Arne, Johan, Emma och Einar Öberg 1936.
Gammelgården och Markströms gård troligen början av 1950-talet
En vybild från 1995.
Mangelboda och vedhus 1995
Del av en vybild av äldre datum som visar hur öppet det var
kring Gammelgården. Till höger om ladan ses det stora
tröskhuset.
Stjithusbacken 1995 (namnet efter att det fanns ett
utedass till vänster uppe i backen).
Samma vy 2007
Vybild från slutet av 1970-talet med sommarladugården
till vänster i bild.
Farfar Einar målar fönster
på Gammelgården
Arne vid Gammelgården


Sidan senast uppdaterad: 2014-12-27

tisdag 25 mars 2014

J. V. Nymans ansökan om jordbrukspremiering

J. V. Nyman omkr 1910
Min farfars morfar J. V. Nyman (1854-1930) i Hälleström gjorde 1909 en ansökan om jordbrukspremiering till nästa år. Dessa handlingar ger mycket intressanta detaljer kring familjen Nymans jordbruk som de då hade ägt sedan 1894. Det står också att J. V. ägnade sig åt hemslöjd och det är något som hans många hyvlar och verktyg också talar om att han var en händig bonde. Min farfar berättade att hans morfar var duktig på att snickra och att han kunde tillverka laggkärl.

Nymans ansökan bifölls med ett särskilt kvitto på nyårsaftonen 1910 och det framgår att han erhöll tredje pris, 50 kr för att använda till jordbruksförbättring. Med 2010-års penningvärde motsvarar summan 2342 kr, men 50 kr var på den tiden ändå förhållandevis mycket. 

Källa till handlingarna är: Arkiv nr 1436 Norrbottens Läns Hushållningssällskap volym 460. Signum F Premiering av mindre jordbruk. Ansökningar 1908-1924. Inkomna ansökningar för belöning av odlingsflit (namn, ort, år, antal ansökningar), alfabetiskt register.


Sidan senast uppdaterad: 2015-08-18

söndag 26 januari 2014

Från åbo till hemmansägare

Det fina familjefotot nedan avbildar min farfars morföräldrar J. V. Nyman (1854-1930) och Maria, född Markström (1858-1933) och barnen Emma (1890-1955, farfars mor), Alfred (1887-1963), Betty (1893-1976) och Elida (1895-1969). Fotot togs antingen sent 1895 eller tidigt 1896 och det hade ett tidsmässigt samband med att J. V. Nyman blev hemmansägare efter att ha varit åbo (arrendator) sedan 1880-talet då han övertog efter sin far Jonas Nyman. Det var ju en stor förändring att äga sina byggnader och jord istället för att bruka det på arrende.